Inschrijven nieuwsflits

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Met dit privacy beleid willen we u laten weten welke gegevens er door de website van DIJK ocean store (dijkoceanstore.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies. DIJK ocean store hecht grote waarde aan uw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. DIJK ocean store gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens.

1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die DIJK ocean store verzamelt en verwerkt van klanten, websites en webwinkels.

DIJK ocean store
Nieuwestreek 7
9166 LX Schiermonnikoog
dijkoceanstore.nl

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?
De betreffende winkel of webshop van DIJK ocean store met wie u zaken doet en/of aan wie u uw gegevens hebt verstrekt, treedt jegens u op als verwerkingsverantwoordelijke. De meeste van uw gegevens worden centraal verwerkt bij DIJK ocean store onder meer ten aanzien van ICT/beveiliging en administratie/financiën.

3. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Bij het aanbieden van onze producten verwerkt DIJK ocean store (persoons)gegevens van haar klanten en van bezoekers/gebruikers van haar websites. Per product kan het verschillen welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. In grote lijnen worden de volgende (categorieën van) gegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

A. HET BESTELLEN VAN PRODUCTEN
Via onze webshop, maar ook telefonisch of schriftelijk, kunt u kleding, schoenen, lifestyle-producten en cadeaus en /of andere producten van DIJK ocean store bestellen. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en bestelde producten/diensten.
Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

A) VOOR DE TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Om de door u gekozen producten te leveren, voor boekhoudkundige doeleinden, facturering, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie. Daarnaast zullen we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden; we zullen soms per e-mail contact met u opnemen voor administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld in geval van een servicebericht. Wees ervan bewust dat deze berichten niet voor marketingdoeleinden zijn bedoeld en u ze zult ontvangen, ook als u de optie voor het ontvangen van commerciële berichten voor gelijksoortige producten of diensten van DIJK ocean store heeft uitgezet.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

B) OM TE VOLDOEN AAN ADMINISTRATIEVE, FISCALE EN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN OM ONZE ZAKELIJKE BELANGEN TE BEHARTIGEN
voor incasso, fraudescreening, veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals bij incasso, fraudescreening, veiligheid, en beveiliging, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van DIJK ocean store om haar website en producten te beveiligen en haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

C) OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN ONS LAATSTE NIEUWS EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DIJK OCEAN STORE
wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten van DIJK ocean store indien u dit op prijs stelt.
De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van DIJK ocean store om marketingactiviteiten te ontplooien. Bij uw aankoop kunt u van de opt-out mogelijkheid gebruik maken en ook telkens daarna bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische berichtgeving van DIJK ocean store voor marketing doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten.

D) OM UW KLANTERVARING TE PERSONALISEREN EN TE VERBETEREN
Om op basis van uw aankoopgedrag te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen c.q. marktonderzoek te doen. Dit is mede afhankelijk van uw instellingen voor cookies. Wij verwijzen u voor meer informatie naar ons cookiebeleid. De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

E) OM ONZE PRODUCTEN EN WEBSITES TE ANALYSEREN, TE ONDERHOUDEN, TE VERBETEREN EN TE BEVEILIGEN
Op basis van informatie over uw interesses en gebruik van onze producten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren. De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van DIJK ocean store om te begrijpen hoe klanten haar producten en websites gebruiken en deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

B. AANMAKEN VAN EEN GEBRUIKERSACCOUNT OP ONZE WEBSHOP, AANMELDEN VOOR EEN DIGITALE NIEUWSBRIEF, AANVRAGEN VAN INFORMATIE
Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt , zoals e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord. Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

A) VOOR DE TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Om uw account aan te maken en te faciliteren en/of om de door u gevraagde informatie toe te sturen. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

B) OM TE VOLDOEN AAN ADMINISTRATIEVE EN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van DIJK ocean store om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

C) OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN ONS LAATSTE NIEUWS EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DIJK OCEAN STORE
Wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen producten en gelijksoortige producten van DIJK ocean store, alleen indien u ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.
De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. U hebt aan DIJK ocean store hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld via een zogenaamde opt-in. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

D) OM UW KLANTERVARING TE PERSONALISEREN EN TE VERBETEREN
Om op basis van uw gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor cookies. Wij verwijzen u voor meer informatie naar ons cookiebeleid. De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

E) OM ONZE PRODUCTEN, WEBSITES EN BIJBEHORENDE DIENSTEN TE ANALYSEREN EN TE VERBETEREN, ALSMEDE OM DEZE TE ONDERHOUDEN EN TE BEVEILIGEN.
Op basis van informatie over uw interesses en eventueel gebruik van onze producten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren. Daarnaast kunnen we mede daarmee onze producten en websites beter onderhouden en beveiligen.
De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van DIJK ocean store om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliseren en om haar website en producten te beveiligen en onderhouden.

RECHTSGROND GERECHTVAARDIGD BELANG?
Indien wij hebben aangegeven dat de rechtsgrond voor verwerking gerechtvaardigd belang is, hebben wij deze belangen tegen uw gerechtvaardigde belangen afgewogen. Indien nodig, hebben we passende maatregelen genomen om de gevolgen voor u te beperken en u te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade. Onze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld beveiligingsdoeleinden, ons zakelijk belang om schulden te incasseren en dubieuze debiteuren te screenen, en ons belang om u betere diensten te verlenen en op u afgestemde aanbiedingen te kunnen doen. Waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond redenen die met uw specifieke situatie verband houden. (zie hoofdstuk 7).

BEWAREN
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid of voor zover dat nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

4. HOE KOMEN WIJ AAN UW GEGEVENS?
We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

A. GEGEVENS DIE U AAN ONS HEBT VERSTREKT
Wanneer u een product bij ons afneemt, een online account aanmaakt, zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief of deelneemt aan een promotionele actie.

B. GEGEVENS DIE DOOR ONS AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD
Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
-Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
-Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
Meer informatie hierover is te lezen in het cookiebeleid op onze website.

C. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ ONTVANGEN VAN DE PROVIDER VAN UW SOCIALE NETWERK, HETGEEN WEL AFHANKELIJK IS VAN UW INSTELLINGEN VOOR SOCIALE NETWERKEN
Als u bijvoorbeeld met een social media account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijke van uw instellingen – uw social media profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van uw sociale media provider kunt u hierover meer informatie vinden, zoals het privacybeleid van de provider en over het wijzigen van uw instellingen.

5. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
A. INTERN: BINNEN DIJK OCEAN STORE
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zullen uw gegevens ook intern met de onderdelen van DIJK ocean store kunnen worden gedeeld, in welk geval DIJK ocean store optreedt als gedeeltelijk medeverwerkingsverantwoordelijke samen met de betreffende wonderdeel van DIJK ocean store.

B. EXTERNE VERWERKERS
Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door DIJK ocean store worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

Derden die hiervoor door DIJK ocean store worden ingeschakeld, doen dat in de hoedanigheid van verwerker voor DIJK ocean store. Graag merken we ten aanzien van Google Analytics op dat we met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, het laatste octet van uw IP-adres hebben gemaskeerd, we de gegevens niet delen met Google en we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN
In beginsel worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Soms gebeurt dit echter wel in het kader van het leveren van producten. Zo maken wij gebruik van Mailchimp en Google Analytics, die beide hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben. DIJK ocean store zorgt er in alle gevallen voor dat een dergelijke doorgifte alleen gebeurt wanneer dit op grond van de toepasselijke (Europese) privacyregelgeving is toegestaan bijvoorbeeld omdat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of gebruik wordt gemaakt van een daartoe bestemd ongewijzigd modelcontract, goedgekeurd door de Europese Commissie (hierna: “EC Modelcontract”).

7. BEVEILIGING
DIJK ocean store heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. DIJK ocean store maakt voor al haar systemen en ICT-diensten gebruikt van gespecialiseerde partijen zoals datacenters en ICT-leveranciers. Deze partijen leveren passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor al uw gegevens.

De betrokken leveranciers beschikken over de relevante ISO- en NEN-certificeringen en nemen aanvullend alle maatregelen die naar de huidige stand der techniek van deze gespecialiseerde partners kunnen en mogen worden verwacht.
Naast de beveiligingsmaatregelen die aan onze kant worden genomen, zoals de versleuteling van uw gegevens, raden we u aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat uw inloggegevens geheim blijven.

8. UW RECHTEN
U kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die DIJK ocean store over u verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en (f) uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens.

A. RECHT OP INZAGE
U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

B. RECHT OP RECTIFICATIE
U heeft het recht uw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kunt u ook via uw gebruikersaccount de door u daar ingevoerde persoonsgegevens zelf wijzigen.

C. RECHT OP VERWIJDERING
U heeft ook het recht uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

D. RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is.

E. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

F. RECHT OP BEZWAAR
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.
U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt zich voor nieuwsbrieven van DIJK ocean store afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink.

Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden voor gebruik van uw gegevens voor direct markering doeleinden via info@dijkoceanstore.nl. We streven ernaar binnen twee weken uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.
Daarnaast kunt op elk moment een door u gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen.

Indien u van een van de hierboven genoemde mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat per e-mail doen via: info@dijkoceanstore.nl of schriftelijk per post via:

DIJK ocean store
t.a.v. Klantregistratie
Nieuwestreek 7
9166 LX Schiermonnikoog

Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen via het aan uw account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel vragen een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Indien u vragen of klachten heeft of wilt reageren op dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via info@dijkoceanstore.nl. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, in Den Haag.

UW RECHTEN INDIEN DIJK OCEAN STORE VERWERKER IS
U zult zich met uw verzoek moeten wenden tot de betreffende verantwoordelijke. Indien DIJK ocean store op instructie van een verantwoordelijke betrokken is bij het afhandelen van een verzoek om inzage, correctie en verwijdering van gegevens, zal zij overeenkomstig het beleid van de betreffende verantwoordelijke handelen.

9. CONTACT
Hebt u vragen over de manier waarop DIJK ocean store met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met DIJK ocean store via info@dijkoceanstore.nl.

10. WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2023.